W wodach mórz i oceanów żyje 150 tys. spośród 200 tys. poznanych gatunków zwierząt

W wodach mórz i oceanów żyje 150 tys. spośród 200 tys. poznanych gatunków zwierząt, natomiast tylko kilkanaście tysięcy spośród 300 tys. poznanych gatunków roślin. W morzach i oceanach świat organiczny jest zróżnicowany war­stwowo, stosownie do głębokości zbiornika wodnego, temperatury, ciśnienia wody i głębokości docierania światła. W wodach oceanicznych wyróżnia się świat organiczny bentosu, nektonu oraz plankton.

Bentos - tworzą rośliny i zwierzęta dna mórz oraz oceanów, a ich ro­dzaje zależą od głębokości dna. Bentos zwierzęcy tworzą m.in. otwornice, gąbki, jamochłony (korale), mięczaki, skorupiaki, ryby denne, zaś bentos roślinny tworzą glony i bakterie.

Nekton - towrzą kręgowce (ryby, ssaki i gady, np. żółwie morskie) i bezkręgowce (duże skorupiaki, glowonogi), które swobodnie przemiesz­czają się w toni wodnej.

Plankton - tworzą go skupione w wielkich ilościach organizmy roślin­ne i zwierzęce, o bardzo małych rozmiarach, widoczne tylko pod mikro­skopem. Wyróżnia się plankton roślinny (fitoplankton) i - odżywiający się nim - plankton zwierzęcy (zooplankton). Plankton przemieszcza się w powierzchniowych warstwach wody dzięki wiatrom, falowaniu wody i prądom morskim. Jego ilość oraz rozmieszczenie zależą od naturalnej selekcji powodowanej miejscem w łańcuchu pokarmowym. Obumarłe szczątki zwierząt, roślin, planktonu, nektonu i bentosu tworzą martwą ma­terię, z której w wyniku przemian chemicznych, przy współudziale bakte­rii, powstają w wodzie różne związki chemiczne i organiczne, jak np. azo­tany, fosforany, aminokwasy nazwane solami biogenicznymi (pokarmo­wymi). Sole te decydują m.in. o „żyzności wód" i rozwoju gatunków zwie­rząt morskich.

Na ilość i rozmieszczenie świata organicznego wód oceanicznych wpływają również wpadające do nich rzeki. Rzeki stanowią szlaki wędró­wek nektonu, np. łososi, jesiotrów, z wód słonych do słodkich w celach rozrodczych. Mieszanie się wód słonych ze słodkimi, które dokonuje się przy ujściach rzek, powoduje wzrost żyzności wód i łączące się z tym wy­stępowanie bogatych łowisk zwierząt oraz roślin morskich. Żywe zasoby mórz, oceanów, rzek, jezior i stawów stanowią podstawę rozwoju rybac­twa oraz rybołówstwa na świecie.