Protestantyzm

Protestantyzm - nazwą tą obejmuje się współcześnie wszystkie ewangelickie kościoły i wyznania chrześcijańskie, takie jak: luteranizm, kalwi-nizm, anglikanizm oraz inne odłamy religijne powstałe w wyniku refor­macji w XVI i XVII w., a także protestów (stąd protestantyzm) przeciw oficjalnym zakazom reformowania kościoła katolickiego i jego założeń doktrynalnych. Ruchy te kształtowały się również pod hasłem powrotu do pierwotnych zasad Ewangelii, a z czasem wyłoniły dalsze ugrupowania religijne, jak np. purytanie, kwakrzy, metodyści, adwentyści, opozycyjne wobec kościołów macierzystych. Wspomniane odłamy odegrały doniosłą rolę w okresie zasadniczych zmian społeczno-gospodarczych, wywoła­nych rozwojem kapitalizmu w XVIII i XIX w., umacnianiem się miesz­czaństwa i gospodarki rynkowej. Obliczono, że wyznawców protestanty­zmu w 1960 r. było 210 min, z czego 1/3 stanowili luteranie zamieszkali w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej.