Prawosławie

Prawosławie - nazwą tą określa się kościół wschodni, bizantyjski, który oderwał się - jak już wspomniano - od kościoła zachodniego, rzymskiego w 1054 r. w wyniku m.in. długotrwałych sporów doktrynalnych. W ramach prawosławia istnieją niezależne od siebie administracyjnie i hierar­chicznie wspólnoty chrześcijańskie, których zasięg terytorialny na ogół pokrywa się z granicami państw. Ma ono licznych wyznawców w Rosji, w byłych republikach ZSRR, gdzie przez dziesiątki lat był prześladowany i ograniczany w swej działalności, w republikach dawnej Jugosławii, Grecji, Rumunii i Bułgarii. Wspólnoty zaliczane do tej religii znajdują się także na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej w skupiskach emigracji rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej oraz w Polsce. Od czasu istotnych przemian i rozpadu ZSRR obserwuje się odrodzenie życia religijnego w Rosji, na U-krainie i Białorusi oraz dużą aktywność cerkwi prawosławnej, czemu sprzyja inne niż dawniej stanowisko władz państwowych, wyrażających zgodę na zwrot znacjonalizowanego niegdyś mienia, budynków sakralnych itp. Oblicza się, że łącznie chrześcijanie stanowią 32,3% populacji świata, w tym katolicy - 17,69%.