Wody są największym i najbogatszym środowiskiem życia zwierząt

Posługując się mapami rozmieszczenia chowu zwierząt, wymień zwierzęta mające znaczenie gospodarcze w poszczególnych strefach klimatycznych. Podaj przykłady współzależności produkcji roślinnej, zwierzęcej i przemysłowej na kontynentach. Na wybranych przykładach omów cechy rolnictwa krajów wysoko i słabo gospodarczo rozwiniętych. Omów sposoby ochrony rodzimego polskiego rolnictwa przed konkurencją z zewnątrz.

Ziemia jest planetą bardziej wodną niż lądową gdyż na ogólną powierzchnię 510 min km2 wody zajmują 361 min km~, czyli — 71%. Ich objętość z kolei wynosi 1370 min km3. Przestrzeń wodna - nazywana hydrosferą - obejmuje morza, oceany, rzeki, jeziora, stawy, bagna i wody podziemne. Morza i oceany stanowią 96,5% hydrosfery, wody powierzchniowe 2,3%, a podziemne 1,2%.

Wody są największym i najbogatszym środowiskiem życia zwierząt i roślin, a jednocześnie ogromnym źródłem pozyskiwania żywności dla ludzi i zwierząt. Wykorzystanie ich jest jeszcze niewielkie, bo wynosi oko­ło 14% możliwości. Na liczbę i charakter gatunków zwierząt oraz roślin, żyjących w środowisku wodnym, wpływają następujące czynniki: skład chemiczny i temperatura wody, jej ruchy oraz podłoże, które może być piaszczyste, skaliste lub żwirowe. Wody oceaniczne w porównaniu z wodami śródlądowymi, głównie rzekami, zawierają dużą ilość chlorków, a małą ilość węglanów. Natomiast wody rzeczne i jeziora zawierają znacznie więcej związków organicznych.

W morzach i oceanach warunki życia zwierząt i roślin określa i różnicuje: zasolenie, temperatura, głębokość wody oraz prądy morskie, a także zanieczyszczenie wód spowodowane działalnością człowieka. Wymienione czynniki spowodowały również, że świat organiczny mórz i oceanów jest zróżnicowany zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ważne dla gospodarki gatunki zwierząt i roślin żyją w wodach do głębokości 500 m, to znaczy do głębokości, do której dociera światło słoneczne. Poniżej tej głębokości stopniowo zanika życie roślin, a pojawia się bogaty świat zwierząt przystosowanych do życia w ciemnej toni wodnej i wysokiego ciśnienia. Zróżnicowanie warunków życia świata organicznego spowodowało jego podział ekologiczny na zwierzęta i rośliny dna oraz toni wodnej, w której żyją organizmy posiadające zdolność przemieszczania.