Katolicyzm

Katolicyzm - jest jedną z najliczniejszych odmian chrześcijaństwa. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa katholikos, co znaczy powszechny. Różni się od innych wyznań chrześcijańskich pod względem dogmatów, rozbudowaną organizacją kościoła, liturgią i ustawodawstwem, tj. prawem kanonicznym. Pierwotnie był on luźnym związkiem gmin rządzonych przez biskupów, a z czasem, w IV w., kiedy stał się religią panującą, ustali­ła się jego organizacja polegająca na hierarchicznej strukturze z papieżem na czele. Jego autorytet wzrósł po uniezależnieniu się od wpływu cesarzy w Konstantynopolu, po tak zwanej schizmie w 1054 r., kiedy doszło do wyodrębnienia się chrześcijaństwa wschodniego. W następnych wiekach wywierał ogromny wpływ na życie polityczne, społeczne i kulturalne nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach. W czasach współ­czesnych do umocnienia kościoła katolickiego, upowszechniania jego nauk przyczynia się pontyfikat obecnego Papieża Polaka, Jana Pawła II, wybra­nego w 1978 r., Papieża - Pielgrzyma.